Producenci
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego DachPro.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 31.12.2019 roku

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.dachpro.pl Sklep prowadzony jest przez DachPro Monika Jarosińska NIP: 5222433630
 • ADRES DLA DORĘCZEŃ: DachPro Monika Jarosińska ul. Muszlowa 5/19, 01-357 Warszawa
 • E-MAIL: dachpro@interia.pl
 • TELEFON: +48 666-695-899
Numer telefonu dotyczący obsługi klientów +48 666-695-899 Telefon czynny jest w godzinach od 7:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient). Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego znajdują się w ofercie produkcyjnej DachPro.pl i po wyprodukowaniu mogą nieznacznie różnić się od zaprezentowanych na stronie internetowej, w szczególności dopuszczalne są odchyłki w wymiarach i w wyglądzie dopuszczone przez aprobatę techniczną i właściwe normy.

§2 Definicje

 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie maja następujące znaczenie:
 • DachPro Monika Jarosińska NIP: 522-243-36-30.
 • Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia. W przypadku nieukończenia przez tą osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych. Klientem jest również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Towar - produkt przedstawiony w Sklepie internetowym wraz ze szczegółowym opisem;
 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 • Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie dachpro.pl przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;
 • Czas realizacji zamówienia - liczba dni roboczych, w których DachPro.pl przygotuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;
 • Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

§3 Wymagania techniczne

  1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
   • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
   • Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
   • Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
   • Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
 • posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępemdo sieci Internet;
 • posiadanie przeglądarki internetowej:
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 pikseli.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, DachPro.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Dachpro.pl zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie zasad ochrony (SSL) .

§4 Zobowiązania Klienta

 1. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
 • korzystania ze Sklepu internetowego z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu,
 • korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
 • niezakłócania funkcjonowania sklepu internetowego,
 • korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • niepodejmowania działań, które mogą doprowadzić do powstania tzw. spamu, w szczególności rozsyłania lub umieszczania w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej.

§5 Rejestracja i logowanie

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest:
 • poprzez założenie i korzystanie z konta klienta na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.dachpro.pl

  Usługa ta możliwa jest po zalogowaniu.

  Rejestracja konta umożliwia dodawanie produktów do ulubionych, polecanie ich znajomym oraz śledzenie historii zamówień. Rejestracja konta klienta jest dobrowolna i nieodpłatna.

 • poprzez przeglądanie asortymentu sklepu internetowego oraz składanie zamówień bez rejestrowania konta klienta
Rejestracja konta klienta w sklepie internetowym następuje pod adresem dachpro.pl poprzez zaznaczenie na stronie głównej zakładki „rejestracja” lub w trakcie dokonywania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego. W tym celu należy dokonać następujących czynności:
 • adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • hasło jest generowane automatycznie,
 • informację o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
 • Wypełnić formularz rejestracji zawierajacy następujące dane:
 • Dokonać zaznaczenia słowa "zarejestruj się"

  po tej czynności na adres klienta wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca założenie konta klienta. W tym momencie pomiędzy Dachpro.pl a klientem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego. Usługa udostepnienia konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony

 • Logowanie.

  Po rejestracji klient może się zalogować do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

§6 Wypowiedzenie umowy usługi udostępnienia konta Klienta

 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi udostepnienia Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 2. Wyżej wskazane żądanie powinno zostać przesłane do DachPro.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dachpro@interia.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Dachpro.pl wskazany w § 1 punkt 1 lit. a Regulaminu.
 3. Dachpro.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z następujących ważnych przyczyn:
 • korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
 • korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
 • korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
 • przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie Klientowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi udostępnienia konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym. Skutkiem wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi udostępniania Konta Klienta jest blokada i usunięcie Konta klienta z serwisu internetowego Dachpro.pl.

§7 Składanie zamówienia

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. W celu złożenia zamówienia należy dokonać następujących czynności:
 • Wypełnić formularz z zaznaczeniem obligatoryjnych danych. W formularzu zamówienia należy wskazać:
 • imię i nazwisko oraz adres Klienta,
 • numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta,
 • dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 • Zaznaczyć wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obsługi zamówienia.
 • Zapoznać się z regulaminem i zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zamówienia dotyczące akceptacji regulaminu. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwia skorzystanie z możliwości zakupu towaru za pośrednictwem sklepu internetowego.
 • Wypełnić specyfikację zamówienia w zakresie zamówionych towarów, wybrać miejsce dostawy, i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności,

  Zaznaczyć wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obsługi zamówienia.

  Zapoznać się z regulaminem i zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zamówienia dotyczące akceptacji regulaminu. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwia skorzystanie z możliwości zakupu towaru za pośrednictwem sklepu internetowego.

  Wypełnić specyfikację zamówienia w zakresie zamówionych towarów, wybrać miejsce dostawy, i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności,

  Klient przygotowuje zamówienie korzystając z opcji „Koszyka”. Przez zaznaczenie opcji „dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru prezentowanego w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera kod produktu, a także zaznacza ilość towaru, który ma być dostarczony. Po zaznaczeniu opcji „Do kasy”, Klient wybiera miejsce i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

 • Zatwierdzić zamówienie poprzez zaznaczenie opcji „potwierdź zakup”. Zaznaczenie „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego Dachpro.pl Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.dachpro.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. W informacji zawarte są całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru. W trakcie procedury składania zamówienia Klient posiada możliwość modyfikowania zamówienia w zakresie wyboru towaru, miejsca dostarczenia, sposobu dostarczenia, danych podanych w formularzu zamówienia. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie DachPro.pl oferty zawarcia umowy dostawy towaru będącego przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, na adres jego poczty elektronicznej (adres e- mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Dachpro.pl wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od DachPro.pl z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa dostawy pomiędzy Klientem a DachPro.pl DachPro.pl niezwłocznie poinformuje klienta o braku dostępności całości lub części produktów objętych zamówieniem. W wypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem do klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie czy zamówienie ma być realizowane w pozostałej części. Klient może anulować złożone zamówienie w całości, w sytuacji gdy część produktów objętych takim zamówieniem nie jest dostępna. W tym przypadku Dachpro.pl zwróci klientowi całość uiszczonych płatności. DachPro.pl udostępnia i utrwala treść zawartej umowy poprzez przesłanie klientowi potwierdzenia otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf. Załączniki zawierają niniejszy regulamin, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, wzór formularza o odstąpieniu od umowy. W przypadku umów objętych promocją zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego dodatkowo udostępniony zostanie regulamin promocji oraz pouczenie o odstąpieniu od umowy wraz z wzorem formularza odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego. DachPro.pl zastrzega sobie prawo limitu zamówień określonych produktów przez klientów w przypadku oferowania takich produktów w promocji. Świadczenie przez Dachpro.pl usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez Dachpro.pl za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez dachpro@interia.pl. albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§8 Ceny towarów

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane w § 10 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru, koszty jego dostarczenia oraz kaucję za palety.
 3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego. Dla towarów oferowanych w innych kanałach sprzedaży przez Dachpro.pl obowiązują inne ceny.
 6. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

§9 Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar oraz kosztów dostarczenia towaru

 1. Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób zapłaty ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:
 • gotówką przy odbiorze własnym towaru,
 • przed odbiorem zamówionego towaru przelewem (płatność z góry).
Klient, który nie dokonuje odbioru towaru własnym transportem, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 5 dni od otrzymania od DachPro.pl wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Płatność może być dokonana przelewem. Za moment zapłaty przyjmuje się datę uznania kwoty na rachunku bankowym Dachpro.pl.

§10 Sposób realizacji zamówień i koszty dostarczenia towaru

  1. Sposób realizacji zamówień.

Towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego dostarczany jest w dni robocze do miejsca wskazanego przez Klienta według jego wyboru wskazanego w zamówieniu. Dostarczenie zamówienia może zostać zrealizowane w następujący sposób:

 • poprzez zlecenie dostawy przewoźnikowi wynajętemu przez DachPro.pl,
 • poprzez zlecenie dostawy przewoźnikowi wynajętemu przez Klienta lub jego transportem własnym,
Koszty transportu zamówionego towaru:
 • Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego do miejsca wskazanego przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne. Koszty dostawy towaru ponosi klient. Koszty dostawy są ustalane indywidualnie pod zamówienia i są cenami netto plus należny podatek VAT.
 • Wyroby są sprzedawane na drewnianych paletach transportowych, owinięte folią i w razie potrzeby dodatkowo związane taśmą z tworzywa sztucznego.
Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego jest uzależniony od złożonego zamówienia (rodzaj i ilość zamówionego towaru), którego realizacja związana jest z procesem produkcyjnym dostarczanych towarów. Klient zostanie powiadomiony przez DachPro.pl o gotowości zamówionego towaru za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail) oraz za pośrednictwem wiadomości tekstowej sms, przesłanych na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu zgodnie z danymi podany przez Klienta w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta. W zależności od wybranego przez klienta sposobu dostawy wyprodukowany towar zostanie następnie dostarczony na wskazany przez niego adres. Odbiór zamówionego towaru

DachPro.pl lub osoba przez niego upoważniona uprawniona jest do żądania od osoby odbierającej produkty okazania dokumentu tożsamości oraz imiennego podpisania przez osobę pobierającą pokwitowania odbioru produktu. DachPro.pl może odmówić wydania produktów w sytuacji braku okazania dokumentu tożsamości lub odmowy podpisania pokwitowania odbioru produktów. Jeżeli klient lub osoba przez niego upoważniona potwierdzi odbiór towaru powinien sprawdzić, czy przesłany do niego produkt jest zgodny ze złożonym przez niego zamówieniem (w szczególności pod kątem ilości palet, rodzaju produktu, jego koloru, oraz rozmiaru).

Wyroby muszą być odebrane pod względem ilościowym i jakościowym obejmującym możliwe do stwierdzenia ewentualne uszkodzenia mechaniczne, które muszą być potwierdzane na druku WZ.

W przypadku rozładunku ręcznego lub mechanicznego zakupionego towaru, technicznie nieuniknione jest uszkodzenie części wyrobów.

Wszystkie produkty firmy DachPro.pl są produkowane zgodnie z zaleceniami aprobaty technicznej. Każda paleta z wyrobem posiada oznaczenia w postaci metryki towaru oznaczonej na foli, która to metryka w przypadku reklamacji winna być dostarczona do wniosku reklamacyjnego.

  1. Brak odbioru zamówionego towaru

W przypadku gdy Klient nie odbierze zamówionego towaru w terminie wskazanym w pkt 4 niniejszego paragrafu, lub nowym uzgodnionym pisemnie przez strony terminie DachPro.pl ma prawo odstąpić od umowy dostawy, składając Klientowi stosowne oświadczenie woli o swoim odstąpieniu od umowy sprzedaży. DachPro.pl może wykonać prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówionego towaru przez Klienta.

  1. Dowód zakupu

Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawioną przez DachPro.pl fakturą obejmującą przedmiot zamówienia lub paragonem fiskalnym oraz specyfikacją zamówienia.

§11 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 niniejszego paragrafu. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • dla umowy, w wykonaniu której Dachpro.pl wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa dostawy) - od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy towar odbierany jest z siedziby Dachpro.pl przez przewoźnika wynajętego przez klienta - od daty odbioru towaru przez przewoźnika z siedziby Dachpro.pl. W przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
Konsument może odstąpić od umowy informując Dachpro.pl o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przez wysłanie pisma pocztą na adres: Dachpri.pl, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Dachpro.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Dachpro.pl przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Dachpro.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Dachpro.pl o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: Dachpro.pl, z dopiskiem „Zwrot”. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Dachpro.pl, Dachpro.pl nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy Dachpro.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Dachpro.pl oraz z tym zastrzeżeniem, iż zwrot płatności następuje dopiero po otrzymaniu przez Dachpro.pl zwrotu całości nieuszkodzonego towaru. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Dachpro.pl przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§12 Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Dachpro.pl jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Dachpro.pl ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego Dachpro.pl w godzinach jej otwarcia lub na piśmie na adres poczty elektronicznej Dachpro.pl, z dopiskiem „ Reklamacja”.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Dachpro.pl dowód zakupu towaru w postaci paragonu lub faktury, wydruku z karty płatniczej albo innego dowodu.
 3. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Serwis i Reklamacje” pod adresem www.dachpro.pl
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z rękojmi zobowiązany jest do udostepnienia miejsca, w którym znajduje się zareklamowany towar w celu dokonania oględzin przez przedstawiciela Dachpro.pl.
 5. Dachpro.pl rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać na przykład:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dachpro@interia.pl
 • telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: +48 666-695-899 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Dachpro.pl zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Dachpro.pl nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia produktu powstałe w wyniku:
 • niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy (w szczególności dotyczy to wad i uszkodzeń związanych z trwałością koloru w przypadku zastosowania do podbudowy materiałów pochodzenia hutniczego w postaci żużli hutniczych)
 • niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych produktów,
 • niewłaściwego doboru produktów do rodzajów i wielkości obciążeń,
 • niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami,
 • niezgodnego z ogólnymi zasadami, opracowanymi przez Dachpro.pl, układania nawierzchni,
 • niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych towarów,
 • klęsk żywiołowych, wojen, niepokojów społecznych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.
Niezależnie od rękojmi produkty marki Dachpro.pl objęte są gwarancją, według warunków gwarancji prezentowanych na stronie internetowej: www.dachpro.pl

§13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Dachpro.pl, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów.
 3. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich.
 4. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
  Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
 5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Dachpro.pl wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

§14 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia są przetwarzane przez Dachpro.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000803465, NIP 5742068941, która jest administratorem danych osobowych.
 2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji oraz złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji oraz złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
 3. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem są marketingowe informacje handlowe, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola na formularzu.
 5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. następującym przewoźnikom FedEx, DHL. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania dostawcy usług internetowych udostępniającemu zasoby serwerowni administratorowi danych osobowych (dostawcy usług hostingowych):Kylos Sp. Z O.O. Zakres przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z Dachpro.pl na adres wskazany w § 1 pkt 1 lit. a lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dachpro@interia.pl
 7. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Dachpro.pl w sposób wskazany w punkcie 2 niniejszego paragrafu.
 8. Dachpro.pl, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 9. Dachpro.pl wykorzystuje pliki typu cookies, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 10. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
 11. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 12. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.dachpro.pl, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)
 3. Dachpro.pl honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem www.dachpro.pl/regulamin oraz w siedzibie przedstawicieli Dachpro.pl.
 5. Dachpro.pl.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.dachpro.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego www.dachpro.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Dachpro.pl w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu - o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta.
 6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
 8. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.12.2019 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl